23/09/2020 02:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giải muộn
解悶

Tác giả: Bùi Văn Dị - 裴文異

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/08/2014 21:40

 

Nguyên tác

三日爲霖四野同,
盡無憔悴怨秋風。
早知人定回天力,
優國猶來願歲豐。

Phiên âm

Tam nhật vi lâm, tứ dã đồng,
Tẫn vô tiều tuỵ oán thu phong.
Tảo tri nhân định hồi thiên lực,
Ưu quốc do lai nguyện tuế phong.

Dịch nghĩa

Ban ngày mưa dầm, cánh đồng bốn phía đều thế,
Chẳng còn phải rầu rĩ oán trách gió thu.
Biết trước ý định con người có thể làm trời xoay chuyển,
Tấm lòng lo nước trước hết mong mỏi được mùa.

Bản dịch của Nguyễn Văn Huyền

Rả rích ba ngày khắp nẻo mưa
Chẳng còn rầu rĩ oán hờn thu
Sức người có thể xoay trời được
Lo nước, hằng mong dân được mùa
Nguồn: Văn học yêu nước và cách mạng Hà Nam Ninh - tập 1, Nguyễn Văn Huyên chủ biên, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1981

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Văn Dị » Giải muộn