27/09/2023 02:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đối tuyết tuý hậu tặng Vương Lịch Dương
對雪醉後贈王歷陽

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Biển nhớ vào 08/03/2007 14:09

 

Nguyên tác

有身莫犯飛龍鱗,
有手莫辮猛虎鬚。
君看昔日汝南市,
白頭仙人隱玉壺。
子猷聞風動窗竹,
相邀共醉杯中綠。
歷陽何異山陰時,
白雪飛花亂人目。
君家有酒我何愁,
客多樂酣秉燭遊。
謝尚自能鴝鵒舞,
相如免脫鷫鷞裘。
清晨鼓櫂過江去,
千里相思明月樓。

Phiên âm

Hữu thân mạc phạm phi long lân,
Hữu thủ mạc biện mãnh hổ tu.
Quân khán tích nhật Nhữ Nam thị,
Bạch đầu tiên nhân ẩn ngọc hồ.
Tử du văn phong động song trúc,
Tương yêu cộng tuý bôi trung lục.
Lịch dương hà dị sơn âm thì,
Bạch tuyết phi hoa loạn nhân mục.
Quân gia hữu tửu ngã hà sầu,
Khách đa lạc hàm bỉnh chúc du.
Tạ thượng tự năng cù dục vũ,
Tương như miễn thoát túc sương cừu.
Thanh thần cổ trạo quá giang khứ,
Thiên lý tương tư minh nguyệt lâu.

Bản dịch của mailang

Có thân, vảy rồng chớ phạm vô,
Có tay, râu cọp chớ nên sờ.
Xem ông ngày trước nơi chợ Nhữ,
Tiên ông đầu bạc náu ngọc hồ.
Người nghe gió thổi rèm trúc lắt,
Mời cùng say khướt, ly xanh ngắt,
Nắng rê bóng núi đổi thay luôn,
Tuyết trắng hoa rơi loạn cả mắt.
Nhà người có rượu buồn gì vương !
Khách thoã thích say đuốc dẫn đường.
Còn tạ, thân nâng như yến múa,
Cùng nhau miễn cởi áo cừu sương.
Sáng sớm trống, chèo rời khỏi bến,
Lầu trăng, thương nhớ nghìn dặm trường.
(Năm 761)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Đối tuyết tuý hậu tặng Vương Lịch Dương