23/03/2023 03:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thiền định thi
禪定詩

Tác giả: Diệc Vi - 亦葦

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi hongha83 vào 01/12/2016 16:42

 

Nguyên tác

窗外芭蕉綠半庵,
心香一炷靜中參。
雲霞幻滅尋常事,
禪定真如是缽曇。

Phiên âm

Song ngoại ba tiêu lục bán am,
Tâm hương nhất chú tĩnh trung tham.
Vân hà huyễn diệt tầm thường sự,
Thiền định chân như thị bát đàm.

Bản dịch của Nguyễn Khuê (II)

Ngoài song tàu chuối nửa xanh am,
Một nén hương lòng ngồi tĩnh tâm.
Mây ráng việc thường tuồng huyễn diệt
Chân như thiền định ấy hoa đàm.
Nguồn: Nguyệt san Giác ngộ, 01-2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Diệc Vi » Thiền định thi