05/07/2022 14:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hàn dạ ngâm
寒夜吟

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Phụng Hà vào 27/10/2010 06:00

 

Nguyên tác

寒極不能眠,
起改新詩句。
燭盡唤奴添,
奴臥身吟久。
敠蓆去匆匆,
卻把奴兒覆。

Phiên âm

Hàn cực bất năng miên,
Khởi cải tân thi cú.
Chúc tận hoán nô thiêm,
Nô ngoạ thân ngâm cửu.
Xuyết tịch khứ thông thông,
Khước bả nô nhi phú.

Dịch nghĩa

Rét quá không ngủ được,
Trở dậy chữa câu thơ mới làm.
Đèn hết dầu, gọi nhỏ dậy rót thêm,
Nhỏ cứ nằm lỳ rên rỉ.
Vội vàng đi lấy chiếu,
Đem đắp lên mình chú nhỏ.

Bản dịch của Phụng Hà

Rét đậm khó lòng ngủ,
Thử dậy chữa thơ xem.
Dầu cạn gọi nhỏ rót,
Sao nhỏ cứ nằm rên.
Vội vàng cầm manh chiếu,
Đắp lên người chú em.
Nguồn: Thơ chữ Hán Cao Bá Quát, NXB Văn Học, TP HCM, 1976

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Hàn dạ ngâm