03/04/2023 06:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngô Mai Thôn từ đề bích
吳梅村祠題壁

Tác giả: Hồng Lượng Cát - 洪亮吉

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/07/2014 09:54

 

Nguyên tác

寂寞城南土一丘,
野梅零落水雲愁。
生無木石填滄海,
死有祠堂傍弇州。
同谷七歌才愈老
秣陵一曲淚俱流。
興亡忍話前朝事,
江總歸來已白頭。

Phiên âm

Tịch mịch thành nam thổ nhất khâu,
Dã mai linh lạc thuỷ vân sầu.
Sinh vô mộc thạch điền thương hải[1],
Tử hữu từ đường bạng Yểm Châu[2].
Đồng Cốc thất ca[3] tài dũ lão,
Mạt Lăng nhất khúc lệ câu lưu.
Hưng vong nhẫn thoại tiền triều sự,
Giang Tổng[4] quy lai dĩ bạch đầu.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nam thành lạnh vắng đất bên đồi
Mai hoang rơi rụng nước mây sầu
Sống không gỗ đá chèn biển lớn
Thác có từ đường giáp Yểm Châu
Bảy bài Đồng Cốc thêm tài góp
Một khúc Mạt Lăng khắp lệ rơi
Vẫn nhắc triều xưa dù thịnh mất
Giang Tổng khi về đã bạc đầu
Ngô Mai Thôn tức Ngô Vĩ Nghiệp (1609-1672), thi nhân cuối triều Minh, đầu triều Thanh.

[1] Từ câu “Thương hải hoành lưu” hoặc “Thương hải biến vi tang điền”, chỉ việc biến đổi, loạn ly. Sinh vào thời ly loạn nên Ngô Vĩ Nghiệp (Ngô Mai Thôn) tuy có tài có chí nhưng không thể làm đá gỗ lấp được biển xanh.
[2] Nay là huyện Thái Thương, Giang Tô, có ba ngọn núi liên tiếp nhau gọi là Thượng Yểm, Trung Yểm và Hạ Yểm, nên vùng này được đặt tên là Yểm Châu.
[3] Bảy bài thơ về Đồng Cốc của Đỗ Phủ, ý nói thơ của Ngô Vĩ Nghiệp có hơi hám như thơ Đồng Cốc của Đỗ Phủ.
[4] Văn học gia đời Trần Hậu Chủ, làm đến chức thượng thư, sau triều Trần bị nhà Tuỳ diệt, cộng tác với nhà Tuỳ đến già mới được về.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồng Lượng Cát » Ngô Mai Thôn từ đề bích