08/07/2022 05:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Viễn du (Tiện tử hà nhân ký)
遠遊(賤子何人記)

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/04/2015 13:55

 

Nguyên tác

賤子何人記,
迷芳著處家。
竹風連野色,
江沫擁春沙。
種藥扶衰病,
吟詩解歎嗟。
似聞胡騎走,
失喜問京華。

Phiên âm

Tiện tử hà nhân ký,
Mê phương trước xứ gia.
Trúc phong liên dã sắc,
Giang mạt ủng xuân sa.
Chủng dược phù suy bệnh,
Ngâm thi giải thán ta.
Tự văn Hồ kỵ tẩu,
Thất hỉ vấn kinh hoa.

Dịch nghĩa

Có ai nhớ đến kẻ hèn này,
Lạc tới đâu là lấy đó làm nhà.
Gió thổi khóm trúc lẫn trong màu sắc cánh đồng,
Bọt sóng sông tuôn tới bãi cát vào mùa xuân.
Trồng cây thuốc cốt để chữa bệnh,
Ngâm thơ là để giải lòng phiền.
Nghe hình như ngựa Hồ bỏ chạy thì phải,
Sửng sốt mừng hỏi thăm tình hình kinh đô.

Bản dịch của Phạm Doanh

Thân hèn ai nhớ đến,
Tới đâu, đó là nhà.
Gió trúc lẫn sắc ruộng,
Bọt sông bãi cát xa.
Mong chữa bệnh: trồng thuốc,
Bớt đau buồn: ngâm thơ.
Nghe ngựa giặc bỏ chạy,
Hoảng hốt hỏi kinh đô.
(Năm 763)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Viễn du (Tiện tử hà nhân ký)