09/12/2022 00:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuất xa 1
出車 1

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 14/12/2015 14:32

 

Nguyên tác

我出我車,
於彼牧矣。
自天子所,
謂我來矣。
召彼僕夫,
謂之載矣。
王事多難,
維其棘矣。

Phiên âm

Ngã xuất ngã xa,
Vu bỉ mục hỹ.
Tự thiên tử sở,
Vị ngã lai hỹ.
Triệu bỉ bộc phu,
Vị chi tái hỹ.
Vương sự đa nạn,
Duy kỳ cức hỹ.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Ta cho xe chạy vút ra
Đến nơi đồng nội ngoài xa tiến hành
Từ nơi thiên tử triều đình
Gọi ta đến đấy điều binh tức thời
Bảo phu đánh ngựa đến nơi
Đánh xe mà chở ta rời đi ngay
Việc vua hoạn nạn lắm thay!
Phải may chạy gấp kịp ngày xuất chinh
Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Xuất xa 1