19/09/2021 03:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mãn giang hồng - Lưu tặng Chu Thọ Xương
滿江紅-留贈朱壽昌

Tác giả: Tô Thức - 蘇軾

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 30/01/2008 07:49

 

Nguyên tác

江漢西來,
高樓下,
葡萄深碧。
猶自帶:
岷峨雪浪,
錦江春色。
君是南山遺愛守,
我為劍外思歸客。
對此間,
風物豈無情,
殷勤說。

《江表傳》,
君休讀。
狂處士,
真堪惜。
空洲對鸚鵡,
葦花蕭瑟。
獨笑書生爭底事,
曹公黃祖俱飄忽。
願使君,
還賦謫仙詩,
追《黃鶴》。

Phiên âm

Giang, Hán[1] tây lai,
Cao lâu hạ,
Bồ đào thâm bích.
Do tự đới:
Mân, Nga[2] tuyết lãng,
Cẩm giang xuân sắc.
Quân thị Nam sơn di ái thủ,
Ngã vi Kiếm ngoại tư quy khách.
Đối thử gian,
Phong vật khởi vô tình,
Ân cần thuyết.

"Giang biểu truyện[3]",
Quân hưu độc.
Cuồng xử sĩ,
Chân kham tích.
Không châu đối Anh Vũ[4],
Vi hoa tiêu sắt.
Độc tiếu thư sinh tranh để sự,
Tào công, Hoàng Tổ câu phiêu hốt.
Nguyện sứ quân,
Hoàn phú Trích Tiên[5] thi,
Truy "Hoàng hạc[6]".

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Giang, Hán đổ về,
Trên gác nhìn,
Màu nho sẫm biếc.
Vẫn mang theo,
Sông gấm sắc xuân,
Mân, Nga sóng tuyết.
Ông, vị quan hiền dải núi Nam,
Tôi, lữ khách vùng Kiếm các.
Giữa lúc này,
Cảnh vật há vô tình,
Tha thiết nhắc.

Truyện "Giang biểu",
Ông chớ đọc.
Kẻ sĩ cuồng,
Thực đáng tiếc.
Anh Vũ bãi vắng tanh,
Hoa lau hiu hắt.
Cười lũ thư sinh hay đặt truyện,
Tào công, Hoàng Tổ đều xa bặt.
Những mong ông,
Nối vần Lý Trích Tiên,
Theo "Hoàng hạc".
Bài từ này tác giả làm sau khi dời Hoàng Châu, lên lầu Hoàng Hạc, viết tặng quan thái thú Ngạc Châu là Chu Thọ Xương.


Nguồn: Nguyễn Xuân Tảo, Tống từ, NXB Văn học, 1999
[1] Sông Trường Giang và sông Hán.
[2] Núi Mân Sơn và Nga Mi, thuộc Tứ Xương ngày nay.
[3] Một sách sử viết về nước Đông Ngô thời Tam Quốc do Ngu Phổ 虞溥 người Xương Ba, Cao Bình, đời Tây Tấn soạn.
[4] Nễ Hành người đời Tam Quốc, học giỏi, viết bài phú chim anh vũ nổi tiếng, nhưng tính ông kiêu ngạo, bị Tào Tháo ghét, sai đến gặp Lưu Biểu ở Kinh Châu. Ông bị thuộc hạ của Lưu Biểu là Hoàng Tổ giết, đem chôn trên bãi sông. Người đời thương ông, liền đặt bãi đó là bãi Anh Vũ.
[5] Tức Lý Bạch đời Đường.
[6] Bài thơ "Hoàng hạc lâu" của Thôi Hiệu nổi tiếng là hay. Ở đây ý nói sự nghiệp như Tào Tháo, Hoàng Tổ cũng đều mai một, chỉ có văn chương mới truyền mãi về sau.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Thức » Mãn giang hồng - Lưu tặng Chu Thọ Xương