30/05/2024 23:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mịch La
汨羅

Tác giả: Lý Đức Dụ - 李德裕

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/08/2014 15:43

 

Nguyên tác

遠謫南荒一病身,
停舟暫吊汨羅人。
都緣靳尚圖專國,
豈是懷王厭直臣。
萬里碧潭秋景靜,
四時愁色野花新。
不勞漁父重相問,
自有招魂拭淚巾。

Phiên âm

Viễn trích nam hoang nhất bệnh thân,
Đình chu tạm điếu Mịch La nhân.
Đô duyên Cận Thượng[1] đồ chuyên quốc,
Khởi thị Hoài Vương yếm trực thần.
Vạn lý bích đàm thu cảnh tĩnh,
Tứ thời sầu sắc dã hoa tân.
Bất lao ngư phủ trùng tương vấn,
Tự hữu chiêu hồn thức lệ cân.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Biếm nam hoang đường xa thân bệnh
Tạm dừng thuyền phúng khách Mịch La
Chuyên quyền Cận Thượng mà ra
Nên Hoài Vương mới đày xa trực thần
Thu vạn dặm đầm xanh yên tĩnh
Bốn mùa sầu, vài nhánh hoa quê
Tìm xem ngư phủ hỏi về
Cầu hồn đất trích dầm dề lệ khăn
[1] Sủng thần của Sở Hoài Vương, bàn luận việc nước với Khuất Nguyên có nhiều xích mích, tâu với Hoài Vương rằng Khuất Nguyên phạm lệnh khiến Hoài Vương đày Khuất Nguyên xuống vùng Tam Tương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Đức Dụ » Mịch La