30/09/2022 06:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hữu sở trào
有所嘲

Tác giả: Thái Thuận - 蔡順

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Hà Như vào 31/12/2010 08:08

 

Nguyên tác

珠簾夜夜護粧臺,
密思幽情禁不開。
無奈清風明月裏,
夢魂攸得外邊來。

Phiên âm

Châu liêm dạ dạ hộ trang đài,
Mật tứ u tình cấm bất khai.
Vô nại thanh phong minh nguyệt lý,
Mộng hồn du đắc ngoại biên lai.

Dịch nghĩa

Rèm châu đêm đêm che giữ đài trang điểm,
Tứ kín tình tình nhẹm cấm không được mở.
Không làm được nơi trăng thanh, gió mát,
Mộng hồn từ ngoài xa lẻn vào dễ dàng.

Bản dịch của Quách Tấn

Đài trang đêm phủ rèm châu,
Nỗi lòng kín nhẹm, dám đâu ngỏ lòng.
Dặm ngoài gió mát trăng trong,
Mộng hồn qua lại khỏi vòng cấm ngăn.
Nguồn: Thái Thuận, Lữ Đường thi, NXB Văn học, 2001, trang 156

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thái Thuận » Hữu sở trào