22/09/2023 15:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hai Bà Trưng

Tác giả: Tản Đà - 傘沱

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi karizebato vào 25/11/2009 20:38

 

Sáu nhăm thành quách đã tan rồi
Trắc, Nhị đâu mà nẩy một đôi
Cả nước bấy lâu toàn mẹ hĩm[1]
Hai bà chắc hẳn có con bồi[2]
Một đàn em bé theo sau đít
Mấy chú quân Tầu chạy đứt đuôi
Hồn đã lên tiên còn tiếc nước
Ngàn thu sông Cấm[3] bóng giăng soi
Nguồn:
1. Tản Đà toàn tập - tập I, NXB Văn học, 2002
2. Tản Đà vận văn toàn tập, NXB Hương Sơn, Hà Nội, 1945
[1] Ý nói từ trước cả nước là đàn bà cả, cho nên thu phục ở dưới ách đô hộ của Tàu mãi.
[2] Ý nói hai bà chắc hẳn là đàn ông, chứ đàn bà sao lại có sự nghiệp oanh liệt như thế.
[3] Cấm khê đến lúc hiểm nghèo,
Chị em thất thế, cũng liều với sông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tản Đà » Hai Bà Trưng