09/12/2022 01:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phát Lưu Lang phố
發劉郎浦

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 14/03/2014 21:44

 

Nguyên tác

掛帆早發劉郎浦,
疾風颯颯昏亭午。
舟中無日不沙塵,
岸上空村盡豺虎。
十日北風風未回,
客行歲晚晚相催。
白頭厭伴漁人宿,
黃帽青鞋歸去來。

Phiên âm

Quải phàm tảo phát Lưu Lang phố,
Tật phong táp táp hôn đình ngọ.
Chu trung vô nhật bất sa trần,
Ngạn thượng không thôn tận sài hổ.
Thập nhật bắc phong phong vị hồi,
Khách hành tuế vãn vãn tương thôi.
Bạch đầu yếm bạn ngư nhân túc,
Hoàng mạo thanh hài quy khứ lai.

Dịch nghĩa

Từ sáng sớm giăng buồm ra đi từ bãi Lưu Lang,
Gió chướng đùng đùng khiến trưa mà tưởng như chiều hôm.
Trong thuyền không ngày nào là không có bụi,
Trên bờ làng xóm vắng, đầy những sói hổ.
Mười ngày gió bắc, gió chẳng ngưng,
Người đi vào lúc cuối năm cứ bị thúc bách.
Đầu bạc đành làm bạn với dân chài xin ngủ nhờ,
Mũ vàng giày xanh thôi liệu mà về cho rồi.

Bản dịch của Nhượng Tống

Bến Lưu căng buồm sớm đi khỏi
Gió lật đùng đùng trưa hoá tối
Trong thuyền ngày nào cũng cát bụi
Trên bờ làng vắng đầy hùm sói
Mười ngày nổi gió, gió chưa ngơi
Khách đi năm muộn, muộn đi hoài
Bạc đầu ngủ cạnh phường chài lưới
Dép gai, mũ vải, thôi về thôi
(Năm 768)

Lời dẫn: “Phố tại Thạch Đầu huyện, Chiêu Liệt nạp Ngô nữ xứ” 浦在石首縣,昭烈納吳女處 (Bãi ở huyện Thạch Đầu, chỗ Chiêu Liệt - tức Lưu Bị - đón cô gái bên Ngô - em Tôn Quyền - về làm vợ).
Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Phát Lưu Lang phố