02/12/2022 13:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hai tay cầm hai quả hồng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/03/2015 13:43

 

Hai tay cầm hai quả hồng,
Quả chát phần chồng, quả ngọt phần trai.
Nằm đêm vuốt bụng thở dài,
Thương chồng thì ít nhớ trai thì nhiều.
Khảo dị:
Hai tay cầm hai quả bòng,
Quả đắng phần chồng, quả ngọt phần trai.
Hai tay cầm hai trái hồng,
Trái chát phần chồng, trái ngọt phần trai.
Nguồn:
1. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hai tay cầm hai quả hồng