01/02/2023 13:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khuê oán
閨怨

Tác giả: Cao Biền - 高駢

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 15/02/2006 16:11

 

Nguyên tác

人世悲歡不可知,
夫君初破黑山歸。
如今又獻征南策,
早晚催縫帶號衣。

Phiên âm

Nhân thế bi hoan bất khả tri,
Phu quân sơ phá Hắc Sơn[1] quy.
Như kim hữu hiến chinh nam sách,
Tảo vãn thôi phùng đới hiệu y.

Dịch nghĩa

Người đời vui buồn khó mà biết được!
Chồng dẹp xong giặc ở Núi Đen mới trở về.
Hôm nay lại vừa trình lên kế sách bình định phương nam,
Tối ngày cứ thúc giục mau may xong áo trận.

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Nhân thế vui buồn khó biết thay
Hắc Sơn chàng phá giặc về ngay
Nay lại bình nam dâng mưu kế
Hôm sớm nhung y cứ giục may
Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
[1] Tức giặc Hoàng Cân cuối thời Đông Hán, do Trương Ngưu Giác cầm đầu, quân sĩ có hàng trăm vạn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Biền » Khuê oán