19/06/2024 07:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khốc Hoa Khương nhất bách thủ kỳ 034
哭華姜一百首其三十四

Tác giả: Khuất Đại Quân - 屈大均

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/12/2020 09:34

 

Nguyên tác

才人命薄古來然,
消得香閨幾日憐。
一代文章今已矣,
更無知己似卿賢。

Phiên âm

Tài nhân mệnh bạc cổ lai nhiên,
Tiêu đắc hương khuê kỷ nhật liên.
Nhất đại văn chương kim dĩ hĩ,
Cánh vô tri kỷ tự khanh hiền.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Người tài xưa nay thường bạc mệnh,
Hương khuê tiêu tán chỉ ngày đêm.
Văn chương nhất thế không còn nữa,
Tri kỷ ngoan hiền ai thế em.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuất Đại Quân » Khốc Hoa Khương nhất bách thủ kỳ 034