08/07/2022 04:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống thượng thư Sài Trang Khanh xuất sứ An Nam
送尚書柴莊卿出使安南

Tác giả: Vương Hy Hiền - 王希賢

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi Vanachi vào 05/11/2018 06:28

 

Nguyên tác

將門貴胄幽并豪,
誌節淩雲萬丈高。
金虎分符重恩寵,
泰山一擲輕鴻毛。
長纓致越非難事,
寸舌強秦君不勞。
萬里乘風君好去,
愧將囊筆老吾曹。

Phiên âm

Tướng môn quý trụ U Tinh[1] hào,
Chí tiết lăng vân vạn trượng cao.
Kim hổ phân phù[2] trọng ân sủng,
Thái Sơn nhất trịch khinh hồng mao[3].
Trường anh[4] trí Việt phi nan sự,
Thốn thiệt[5] cưỡng Tần quân bất lao.
Vạn lý thừa phong quân hảo khứ,
Quý tướng nang bút lão ngô tào.

Bản dịch của nhóm Trần Kính Hoà

Tinh, U dòng tướng đấng anh hào,
Chí tiết lừng mây vạn trượng cao.
Muôn đội ơn trên đeo hổ ấn,
Một gieo non Thái nhẹ hồng mao.
Dải là trói Việt xem như bỡn,
Tấc lưỡi ép Tần chẳng khó nao.
Muôn dặm rung cương người tiến bước,
Già đời bọn tớ chỉ ngâm khào.
Bài thơ này được làm khi tiễn thượng thư Sài Trang Khanh tức Sài Thung 柴椿, sứ thần nhà Nguyên trong một lần được phái sang nhà Trần nước ta, được chép trong An Nam chí lược nhưng không đề tựa.

Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
[1] Sài Thung người ở U Châu, còn Tinh Châu phương bắc Trung Quốc.
[2] Hổ phù là ấn tướng quân.
[3] Hồng mao là lông chim.
[4] Tích Chung Quân xin dải lụa dài để bắt vua nước Việt.
[5] Lạn Tương Như uốn ba tấc lưỡi, thuyết phục nước Tần.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Hy Hiền » Tống thượng thư Sài Trang Khanh xuất sứ An Nam