04/02/2023 23:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lộc minh 2
鹿鳴 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 12/12/2015 11:32

 

Nguyên tác

呦呦鹿鳴,
食野之蒿。
我有嘉賓,
德音孔昭。
視民不恌,
君子是則是傚。
我有旨酒,
嘉賓式燕以敖。

Phiên âm

U u lộc minh,
Thực dã chi hao.
Ngã hữu gia tân,
Đức âm khổng chiêu.
Thị dân bất thiêu,
Quân tử thị tắc thị hào (hiệu).
Ngã hữu chi tửu,
Gia tân thức yến dĩ ngao.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Oang oang gọi những con hươu nọ
Ngoài cánh đồng ăn cỏ hao này
Ta thì khách tốt đông thay
Thảy đều rạng rỡ đủ đầy các mâm
Hết khinh bạc dân tâm cải hoá
Quân tử kia thật đã nên gương
Ta đây có rượu quỳnh hương
Khách cũng chuốc chén, lên đường dạo chơi
Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc hứng.

- hao: cỏ khấn, tức là cỏ thanh hao.
- khổng: rất.
- chiêu (đọc “trao” cho hợp vận): sáng tỏ.
- thị (đồng với chữ “thị” 示): bày tỏ cho biết.
- thiêu (đọc “thao” cho hợp vận): mỏng manh, khinh bạc.
- ngao: đi dạo chơi.

Nói rằng tiếng tốt của các tân khách rất sáng tỏ, đủ để bày tỏ cho dân biết và khiến dân không khinh bạc. Mà việc người quân tử đáng được làm gương cho mọi người bắt chước thì cũng chẳng cần đợi phải nói, cũng đã tỏ cho ta biết rất sâu xa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Lộc minh 2