18/01/2022 21:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vãn Phượng Trì Dực Thiện Vũ mẫu tang
挽鳳池翼善武母喪

Tác giả: Phạm Thận Duật - 范慎遹

Thể thơ: Câu đối; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 26/06/2016 20:46

 

Nguyên tác

雲百母何驟仙去耶往度塵埃不忍見,
賢二郎能大兄卷府九原雲駕...急從。

Phiên âm

Vân bách mẫu[1] hà sậu tiên khứ gia vãng độ trần ai bất nhẫn kiến,
Hiền nhị lang[2] năng đại huynh quyển phủ cửu nguyên vân giá [...] cấp tòng.

Bản dịch của Phạm Đức Duật

Vân bách mẫu sao vội quy tiên ly biệt trần ai đầy thương cảm
Hiền nhị lang lấy anh thay thế xe mây chín suối vội theo đi
Câu thứ 2 trong nguyên bản gồm 14 chữ, nhưng chữ thảo mờ không đọc được, tạm để dấu (...) chờ sau bổ khuyết.

Nguồn: Phạm Thận Duật toàn tập (Trung tâm UNESCO thông tin tư liệu lịch sử và văn hoá Việt Nam), NXB Văn hoá thông tin, 2000
[1] Lấy ý ở hai chữ "bạch vân", Địch Nhân Kiệt đời Đường đi xa trông thấy đám mây trắng ở núi Thái Hàng thì chỉ mà nói quê nhà ta chính ở dưới ấy. "Vân bách mẫu" ý mong cho mẹ sống trăm tuổi.
[2] Người anh hiền thứ hai.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thận Duật » Vãn Phượng Trì Dực Thiện Vũ mẫu tang