05/07/2022 06:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kệ

Tác giả: Thiện Đạo đại sư - 善導大師

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi hongha83 vào 24/07/2017 20:19

 

Nguyên tác

漸漸雞皮鶴髮,
看看行步龍鍾。
假饒金玉滿堂,
難免衰弱病老。
任你千般快樂,
無常終是到來。
唯有徑路修行,
但念阿彌陀佛。

Phiên âm

Tiệm tiệm kê bì hạt phát,
Khan khan hành bộ lung chung.
Giả nhiên kim ngọc mãn đường,
Nan miễn duy tàn lão bệnh.
Nhậm thị thiên ban khoái lạc
Vô thường chung thị đáo lai.
Duy hữu kinh lộ tu hành.
Đảnh niệm A Di Đà Phật.

Bản dịch của Thích Hành Trụ

Lần lần tóc bạc da gà,
Chân đi lóng cóng bộ là cò ma.
Dầu cho vàng, ngọc đầy nhà,
Khó mà tránh khỏi cái già bệnh suy
Dầu cho nghìn món vui gì?
Vô thường rốt cuộc cũng thì bỏ đi.
Chỉ có đường tắt tu trì.
A Di Đà Phật ấy thì đem theo.
Nguồn: Long Thơ tịnh độ, Thích Hành Trụ, NXB Tôn giáo, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thiện Đạo đại sư » Kệ