24/01/2022 07:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tứ mẫu 2
四牡 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 12/12/2015 17:46

 

Nguyên tác

四牡騑騑,
嘽嘽駱馬。
豈不懷歸?
王事靡盬,
不遑啟處。

Phiên âm

Tứ mẫu phi phi,
Than than lạc mã;
Khởi bất hoài quy?
Vương sự mỹ cổ,
Bất hoàng khải xứ.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Chẳng thôi bốn ngựa ruổi dong
Bờm đen mình trắng phần đông ngựa này
Há chẳng muốn quay ngay trở lại?
Việc vua không trễ nải lôi thôi
Rảnh rang đâu để đứng ngồi
Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc hứng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Tứ mẫu 2