04/10/2022 03:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề cố bộ hạc đồ
題顧步鶴圖

Tác giả: Nguyễn Ức - 阮億

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 18/09/2008 08:36

 

Nguyên tác

一堆老石竹參差,
孤鶴便翾未肯飛。
回首不須防在後,
網羅正是眼前機。

Phiên âm

Nhất đôi lão thạch trúc sâm si,
Cô hạc biền huyên vị khẳng phi.
Hồi thủ bất tu phòng tại hậu,
Võng la chính thị nhãn tiền ky (cơ).

Dịch nghĩa

Một đống đá cũ, khóm trúc loi thoi,
Con hạc cô đơn dùng dằng chưa chịu bay.
Đừng ngoảnh đầu lại đề phòng đằng sau,
Lưới giăng chính là cơ sự đã ở ngay trước mắt.

Bản dịch của Tuấn Nghi

Khóm trúc loi thoi, đá mấp mô,
Dùng dằn cánh hạc, thế đơn cô.
Thôi đừng ngoảnh lại đằng sau nữa,
Lưới trước chờ kia chẳng phải dò!
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Ức » Đề cố bộ hạc đồ