26/05/2022 21:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Tâm kệ”

Tác giả: Phạm Thiên Thư - Phạm Kim Long

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 24/10/2009 22:37

 

Rửa tay mặt

Gội rửa sạch trần hồng
như hoa ướp trầm xông
nguyện mười phương pháp giới
bi, trí khắp dung thông


Mặc áo lễ

Thân mặc áo giải thoát
lìa tập nhiễm phù vân
nguyện chúng sinh mười cõi
lìa vọng huyễn, qui chân


Thắp nến

Thắp lửa vô lượng quang
sáng soi bảy cửa ngục
nguyện chúng sinh vô vàn
về chân thân: Huệ, Ðức


Ðốt trầm hương

Khơi lò thanh tịnh trầm
gió đưa mười cõi thơm
nguyện theo vô lượng Phật
cúng dường tri kiến hương


Dâng quả

Như trái dâng cúng Phật
kết hạt chắc Bồ Đề
nguyện chúng sinh sáu ngả
tinh tấn chuyển tham mê


Dâng hoa

Như hoa thơm cúng Phật
tam nghiệp: giới hương xông
nguyện khắp ba thời mộng
bừng mở tâm viên đồng


Thỉnh chuông

Ba hồi âm định lực
ngọn triều chuyển sóng cao
rung động đất mê vọng
rực chiếu mười cõi sao
cầu chi ba tạng sách
chuyển hóa sáu trần lao
nguyện mười phương thế giới
thể nhập ánh Phật hào


Cúng kinh

Tâm trụ pho Diệu kinh
lắng tan ba nghiệp vọng
nguyện khắp mười phương mộng
chan chứa Phật quang minh


Mở kinh

Tay mở trang kinh thơm
như bừng khai trí huệ
cầu chư Phật mười phương
sáng soi dòng pháp kệ


Khai mõ

Như thắng cương, buộc ngựa
ý thoát khỏi mê đường
nguyện mở bảy cửa ngục
cứu nhất thiết tai ương


Khép kinh (khi tụng xong)

Vừa khép pho nhật nguyệt
lòng tỏa ánh quang minh
nguyện nêu đuốc bất nhị
soi rọi khắp sinh linh


Cởi áo lễ

Nguyện lìa nhất thiết tướng
như bỏ bè qua sông
nguyện vào nhất thiết tướng
hóa chuyển ngục trần hồng
Nguồn: Phạm Thiên Thư, Suối nguồn vi diệu, NXB Văn nghệ, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thiên Thư » “Tâm kệ”