02/03/2021 18:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mùa đẹp
La belle saison

Tác giả: Jacques Prévert

Nước: Pháp
Đăng bởi Mộc Ngẫu vào 07/03/2008 09:35

 

Nguyên tác

A jeun perdue glacée
Toute seule sans un sou
Une fille de seize ans
Immobile debout
Place de la Concorde
A midi le Quinze Août.

Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường & Diễm Châu

Đói lạnh lạc loài
Bơ vơ không một đồng xu
Một con bé mười sáu
Đứng im lìm
Trên quảng trường La Concorde
Lúc đúng ngọ ngày Mười Lăm tháng Tám.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Jacques Prévert » Mùa đẹp