07/10/2022 11:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Trình Dĩ Văn kiêm giản Yết Mạn Thạc
送程以文兼簡揭曼碩

Tác giả: Ngu Tập - 虞集

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/03/2021 12:26

 

Nguyên tác

故人不肯宿山家,
半夜驅車踏月華。
寄語旁人休大笑,
詩成端的向誰誇。

Phiên âm

Cố nhân bất khẳng túc sơn gia,
Bán dạ khu xa đạp nguyệt hoa.
Ký ngữ bàng nhân hưu đại tiếu,
Thi thành đoan đích hướng thuỳ khoa.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Cố nhân chưa chắc ở tại nhà,
Ruổi xe giữa tối dẫm trăng hoa.
Nói với người đi xong cười lớn,
Thơ nếu làm xong khoe với ai.
Trình Dĩ Văn tức Trình Văn 程文 (1289-1359), tự Dĩ Văn 以文, người Vụ Nguyên 婺源, Huy Châu 徽州, là thi nhân, quan viên. Yết Mạn Thạc tức Yết Hề Tư 揭傒斯 (1274-1344), tự Mạn Thạc 曼碩, người Phú Châu 富州, thi nhân, quan viên. Cả hai người đều là bạn của tác giả.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngu Tập » Tống Trình Dĩ Văn kiêm giản Yết Mạn Thạc