23/06/2021 13:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng Kiều Lâm
贈喬琳

Tác giả: Trương Vị - 張謂

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 23/02/2009 02:50

 

Nguyên tác

去年上策不見收,
今年寄食仍淹留。
羨君有酒能便醉,
羨君無錢能不懮。
如今五侯不愛客,
羨君不問五侯宅。
如今七貴方自尊,
羨君不過七貴門。
丈夫會應有知己,
世上悠悠何足論。

Phiên âm

Khứ niên thượng sách bất kiến thu,
Kim niên ký thực nhưng yêm lưu.
Tiện quân hữu tửu năng tiện tuý,
Tiện quân vô tiền năng bất ưu.
Như kim Ngũ hầu bất ái khách,
Tiện quân bất vấn Ngũ hầu trạch.
Như kim thất quý phương tự tôn,
Tiện quân bất quá thất quý môn.
Trượng phu hội ưng hữu tri kỷ,
Thế thượng du du hà túc luận.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Năm ngoái dâng sớ không được hỏi
Năm nay nấn ná vẫn trọ nhờ
Khen anh có rượu là say được
Khen anh không tiền không buồn lo
Ngày nay Ngũ hầu không đãi khách
Khen anh không tới nhà Ngũ hầu
Ngày nay bảy họ đang tự tôn
Khen anh bảy họ không tơ vương
Trượng phu chỉ cần có tri kỷ
Nỗi đời man mác đáng chi bàn
Kiều Lâm: người giúp việc cho danh tướng Tiết độ sứ Quách Tử Nghi thời Đường Huyền Tông. Thời Đức Tông, Kiều bị bọn phản loạn hãm hại.
Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Vị » Tặng Kiều Lâm