14/08/2022 00:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sonnet 040 (Hãy lấy hết đi, tình yêu này)
Sonnet 040 (Take all my loves, my love, yea, take them all)

Tác giả: William Shakespeare

Nước: Anh
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 15/08/2021 07:38

 

Nguyên tác

Take all my loves, my love, yea, take them all;
What hast thou then more than thou hadst before?
No love, my love, that thou mayst true love call;
All mine was thine, before thou hadst this more.
Then if for my love, thou my love receivest,
I cannot blame thee, for my love thou usest;
But yet be blamed, if thou thy self deceivest
By wilful taste of what thy self refusest.
I do forgive thy robbery, gentle thief,
Although thou steal thee all my poverty;

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Hãy lấy hết đi, tình yêu này;
Rồi em được gì hơn trước đây?
Không có tình yêu, anh, đích thực;
Anh thuộc về em, trước khi này.
Nếu em, không nhận tình yêu anh,
Anh đâu trách cứ em, sao đành;
Chỉ trách, rằng em đang tự dối
Cố chịu để mà chối từ anh.
Thứ cho em, kẻ cắp dịu dàng,
Lấy hết của anh sự nghèo nàn;

In từ trang: https://www.thivien.net/ » William Shakespeare » Sonnet 040 (Hãy lấy hết đi, tình yêu này)