21/08/2022 00:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cổ ý
古意

Tác giả: Hồng Tư Quỳ - 洪咨夔

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/12/2020 08:21

 

Nguyên tác

條風從東來,
習習振枯槁。
美人倚窗閨,
別思忽已早。
昔為連理枝,
今為斷腸草。
雞號天五更,
發白不待老。

Phiên âm

Điều phong tòng đông lai,
Tập tập chấn khô cảo.
Mỹ nhân ỷ song khuê,
Biệt tư hốt dĩ tảo.
Tích vi liên lý chi,
Kim vi đoạn trường thảo.
Kê hào thiên ngũ canh,
Phát bạch bất đãi lão.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Ngọn gió từ đông đến,
Rào rào lay lá khô.
Mỹ nhân tựa song cửa,
Biệt ly tự sớm nào.
Xưa làm cây liền cành,
Còn nay đoạn trường thảo.
Gà gáy sáng canh năm,
Chưa già tóc bạc ráo.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồng Tư Quỳ » Cổ ý