21/06/2021 23:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng lân nữ
贈鄰女

Tác giả: Ngư Huyền Cơ - 魚玄機

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 02/04/2009 07:39

 

Nguyên tác

羞日遮羅袖,
愁春懶起妝。
易求無價寶,
難得有情郎。
枕上潛垂淚,
花間暗斷腸。
自能窺宋玉,
何必恨王昌。

Phiên âm

Tu nhật già la tụ,
Sầu xuân lãn khởi trang.
Dị cầu vô giá bảo,
Nan đắc hữu tình lang.
Chẩm thượng tiềm thuỳ lệ,
Hoa gian ám đoạn trường.
Tự năng khuy Tống Ngọc,
Hà tất hận Vương Xương.

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Thẹn nắng tay che lụa
Buồn xuân ngại điểm trang
Dễ kiếm bán vô giá
Khó tìm được tình lang
Trên gối thầm rơi lệ
Bên hoa đau xé lòng
Có thể nhìn Tống Ngọc
Sao phải hận Vương Xương
Có bản chép tên bài này là Ký Lý Ức viên ngoại 一作寄李億員外 (Gửi viên ngoại Lý Ức).
Nguồn: Danh nữ Trung Hoa trong huyền thoại và lịch sử, NXB Thanh Niên, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngư Huyền Cơ » Tặng lân nữ