05/07/2022 19:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Túc Vương Xương Linh ẩn cư
宿王昌齡隱居

Tác giả: Thường Kiến - 常建

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Phụng Hà vào 05/12/2008 03:02

 

Nguyên tác

清谿深不側,
隱處孤惟雲。
松際露微月,
清光猶為君。
茅庭宿花影,
藥院滋苔紋。
余亦謝時去,
西山鸞鶴群。

Phiên âm

Thanh khê thâm bất trắc,
Ẩn xứ duy cô vân.
Tùng tế lộ vi nguyệt,
Thanh quang do vị quân.
Mao đình túc hoa ảnh,
Dược viện tư đài văn.
Dư diệc tạ thời khứ,
Tây sơn[1] loan hạc quần.

Dịch nghĩa

Suối trong sâu thăm thẳm,
Nơi ở ẩn chỉ có đám mây lẻ loi.
Trăng lấp ló trong lùm thông,
Ánh sáng trong mát vẫn dành cho bác.
Nếp đình tranh lúc nào cũng có bóng hoa,
Vết rêu lan dài bên viện thuốc.
Ta nay cũng từ giã việc đời,
Về làm bạn với bầy loan, hạc ở non Tây.

Bản dịch của Phụng Hà

Suối sâu thăm thẳm trong xanh,
Một vầng mây lẻ vờn quanh nơi nhàn.
Lùm thông thấp thoáng trăng vàng,
Vẻ thanh quang vẫn sẳn sàng chờ anh.
Bóng hoa ôm ấp đình tranh,
Kề bên viện thuốc rêu xanh phủ dày.
Ta mong từ tạ đời này,
Về Tây sơn, bạn với bầy hạc loan.
[1] Còn gọi là Tiểu Thanh Lương sơn, ở phía tây huyện Uyển Bình, quận Kinh Triệu, tỉnh Thiểm Tây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thường Kiến » Túc Vương Xương Linh ẩn cư