31/03/2023 05:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quê nhà bị lụt cảm hoài bài 1

Tác giả: Nguyễn Sĩ Giác

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 25/01/2015 22:29

 

Muôn dặm hồng chưa cất cánh bay,
Lỗi thời phút đã nghẽn đường mây.
Tử phần chốn cũ vui thơ rượu,
Râu tóc sương pha trải tháng ngày
Đành vậy vườn dưa trồng lấy quả,
Ngán thay luống đậu rụng còn giây.
Bên Tây binh lửa, bên Nam lụt,
Ta hãy chờ xem cuộc đổi thay!
1915

Nguồn: Nguyễn Sĩ Giác thi văn tập, Gia Hội xuất bản, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Sĩ Giác » Quê nhà bị lụt cảm hoài bài 1