01/10/2022 16:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giới thiền tăng

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Phụng Hà vào 30/07/2010 13:44

 

Một bình, một bát, một cà sa,
Náu ở chiền già[1] làm cửa nhà.
Kinh giã ngọc lâu hương lọn triện,
Định lui thiền viện[2] bóng xoay hoa.
Thân tâm rửa sạch quê hà hữu[3],
Giới hạnh vâng đòi giáo Thích Già.
Nói những thiên đường cùng địa ngục,
Pháp sao chẳng độ được mình ta.

Bài thơ này nằm trong sách "Thập giới cô hồn quốc ngữ văn", trong bộ "Thiên Nam dư hạ tập". Toàn văn gồm 11 bài, một bài mở đầu và mười bài răn giới mười hạng người như sau: 1/ Thiền tăng, 2/ Đạo sĩ, 3/ Quan liêu, 4/ Nho sĩ, 5/ Thiên văn địa lý, 6/ Lương; 7/ Tướng quân, 8/ Hoa nương (người làm nghề đào hát), 9/ Thương cổ (người làm nghề buôn bán, 10/ Đãng tử (bọn du đãng). Cuối mỗi bài văn biền ngẫu lại có một bài kệ theo thể thơ Đường luật.

Nguồn: Lý Tế Xuyên, Vũ Quỳnh, Kiều Phú, Lê Thánh Tông, Ngô Chi Lan, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nhiều tác giả, NXB Văn Nghệ, Tp HCM, 1998
[1] Già tức già lam (chùa). Chiền già: chùa chiền.
[2] Nhập định xong lui về chỗ thiền viện.
[3] Quê ở chỗ không có gì cả, ý nói cõi Niết bàn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Giới thiền tăng