04/10/2023 23:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Phạm điện soái gia trang
題范殿帥家莊

Tác giả: Trần Thiên Trạch - 陳天澤

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 23/08/2008 02:50

 

Nguyên tác

橋七八重虹矮矮,
水東西折綠迴迴。
不因看石尋梅去,
何物能招宰相來。

Phiên âm

Kiều thất bát trùng hồng oải oải,
Thuỷ đông tây chiết lục hồi hồi.
Bất nhân khán thạch tầm mai khứ,
Hà vật năng chiêu Tể tướng lai.

Dịch nghĩa

Cầu bảy tám tầng như cầu vồng thấp là là,
Nước rẽ ngoặt về hai phía đông, tây thành một dải mầu xanh quanh co.
Nếu không phải vì để ngắm đá, tìm mai,
Thì có ai vời nổi quan Tể tướng đến đây?

Bản dịch của Tuấn Nghi

Mấy lớp cầu vồng thâm thấp xây,
Nao nao giòng biếc rẽ đông, tây.
Không vì thưởng thức mai cùng đá,
Ai dễ đưa quan đến chốn này?
Khảo dị: Sách Nam Ông mộng lục của Hồ Nguyên Trừng chép bài thơ này như sau:
尋幽詩
槁七八重虹宛轉,
水東西折綠縈迴。
不因看石尋梅去,
安得昇平宰相來?

Tầm u thi
Kiều thất bát trùng hồng uyển chuyển,
Thuỷ đông tây chiết lục oanh hồi.
Bất nhân khán thạch tầm mai khứ,
An đắc thăng bình Tể tướng lai.

Tầm u
Cầu bảy tám lớp như chiếc mống uốn lượn,
Nước đông tây gấp khúc, màu xanh chảy quanh co.
Không nhân dịp đi tìm mai, ngắm đá,
Thì đâu được làm chức Tể tướng mà đến chốn này.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Thiên Trạch » Đề Phạm điện soái gia trang