29/09/2021 05:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quan lạp
觀獵

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 21/08/2008 02:49

 

Nguyên tác

風勁角弓鳴,
將軍獵渭城。
草枯鷹眼疾,
雪盡馬蹄輕。
忽過新豐市,
還歸細柳營。
迴看射鵰處,
千里暮雲平。

Phiên âm

Phong kính giác cung minh,
Tướng quân liệp Vị Thành.
Thảo khô ưng nhãn tật,
Tuyết tận mã đề khinh.
Hốt quá Tân Phong thị,
Hoàn quy Tế Liễu dinh.
Hồi khán xạ điêu xứ,
Thiên lý mộ vân bình.

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Gió mạnh cung sừng bật
Tướng quân săn Vị Thành
Tuyết tan chân ngựa nhẹ
Cỏ úa mắt ưng nhanh
Ghé chợ Tân Phong chút
Về dinh Tế Liễu quanh
Ngoảnh trông nơi bắn sẻ
Ngàn dặm phủ mây xanh
Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Quan lạp