17/10/2021 11:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thượng Ngao
上嶅

Tác giả: Phạm Sư Mạnh - 范師孟

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 13/09/2008 08:45

 

Nguyên tác

偏裨小校擁轅門,
左握弓刀右屬鞬。
萬馬千兵巡界首,
高牙大道照丘溫。
關山險要明經劃,
溪澗藩屏廣撫存。
白手諒州危制置,
一襟忠赤塞乾坤。

Phiên âm

Thiên tỳ tiểu hiệu ủng viên môn,
Tả ác cung đao hữu thuộc kiên.
Vạn mã thiên bình tuần giới thủ,
Cao nha đại đạo chiếu Khâu Ôn.
Quan sơn hiểm yếu minh kinh hoạch,
Khê giản phiên binh, quảng phủ tồn.
Bạch thủ Lạng Châu nguy chế trí,
Nhất khâm trung xích tắc càn khôn.

Dịch nghĩa

Các tướng tá cùng hộ vệ cửa quân,
Bên trái cầm cung đao, bên phải mang túi tên.
Muôn ngựa nghìn binh tuần hành đầu biên giới,
Cờ, bài uy nghiêm rực chiếu đất Khâu Ôn.
Núi non hiểm trở, kế hoạch phải rõ,
Bản mường ở suối khe phải được quan tâm nhiều.
Bạc đầu trong việc sắp đặt khó khăn ở Lạng Châu,
Một tấm lòng trung, đỏ thắm che cả đất trời.

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hộ cùng tướng tá giữ quân môn,
Bên trái cung đao tên với côn.
Muôn ngựa nghìn binh tuần ải giới,
Cờ bài nghiêm mật rực Khâu Ôn.
Núi non hiểm trở kế mưu rõ,
Mường bản suối khe tâm đổ dồn.
Sắp đặt Lạng Châu đầu bạc khó,
Lòng trung một tấm nước trường tồn.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Sư Mạnh » Thượng Ngao