08/10/2022 05:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mã Ngôi kỳ 1
馬嵬其一

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Diệp Y Như vào 24/03/2010 11:05

 

Nguyên tác

冀馬燕犀動地來,
自埋紅粉自成灰。
君王若道能傾國,
玉輦何由過馬嵬。

Phiên âm

Ký mã Yên tê[1] động địa lai,
Tự mai hồng phấn tự thành hôi.
Quân vương nhược đạo năng khuynh quốc,
Ngọc liễn hà do quá Mã Ngôi.

Dịch nghĩa

Ngựa Ký giáp Yên kéo đến động cả trời đất,
Tự chôn người nhan sắc, tự buồn đau.
Vua nếu biết sắc đẹp có thể làm mất nước,
Thì giá ngọc nhà vua đâu đến Mã Ngôi này?

Bản dịch của Lê Quang Trường

Ngựa Ký sừng Yên động đất trời,
Tự vùi nhan sắc, tự chơi vơi.
Quân vương nếu biết điều khuynh quốc,
Ngọc liễn cớ gì đến Mã Ngôi?
Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
[1] Ngựa vùng đất Ký phương Bắc, áo giáp vùng đất Yên. Ở đây chỉ loạn An Lộc Sơn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Mã Ngôi kỳ 1