19/05/2024 12:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khoá tiểu thụ sừ chước xá bắc quả lâm, chi mạn hoang uế, tịnh ngật di sàng kỳ 3
課小豎鋤斫舍北果林,枝蔓荒穢,淨訖移床其三

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/04/2015 21:54

 

Nguyên tác

籬弱門何向,
沙虛岸只摧。
日斜魚更食,
客散鳥還來。
寒水光難定,
秋山響易哀。
天涯稍曛黑,
倚杖更裴回。

Phiên âm

Ly nhược môn hà hướng,
Sa hư ngạn chỉ thôi.
Nhật tà ngư cánh thực,
Khách tán điểu hoàn lai.
Hàn thuỷ quang nan định,
Thu sơn hưởng dị ai.
Thiên nha sảo huân hắc,
Ỷ trượng cánh bồi hồi.

Dịch nghĩa

Rào thưa, cửa hướng về phía nào,
Bãi trống bờ bị khoét hết.
Trời lặn cá ham đớp,
Khách tan, chim lại về tổ.
Nước lạnh, khó định được ánh sáng,
Núi thu, tiếng vang vọng dễ sinh buồn.
Chân trời hơi ảm đạm,
Chống gậy, lòng thêm bồi hồi.

Bản dịch của Phạm Doanh

Dậu mỏng ngõ hướng nào,
Bãi hoang bờ sạt lở.
Trời lặn, cá ham ăn,
Khách tan, chim về tổ.
Nước lạnh, hình khó nhìn,
Núi thu, buồn dễ lộ.
U ám nơi chân trời,
Gậy chống lòng trăn trở.
(Năm 767)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Khoá tiểu thụ sừ chước xá bắc quả lâm, chi mạn hoang uế, tịnh ngật di sàng kỳ 3