03/04/2023 06:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Túc Ngũ Hoa sơn hoài Đức Thanh biệt nghiệp
宿五華山懷德清別業

Tác giả: Triệu Mạnh Phủ - 趙孟頫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/12/2020 18:08

 

Nguyên tác

一夜松濤枕上鳴,
五華山館夢頻驚。
何當歸去芝亭上,
坐聽髯翁韻玉笙。

Phiên âm

Nhất dạ tùng đào chẩm thượng minh,
Ngũ Hoa sơn quán mộng tần kinh.
Hà đương quy khứ chi đình thượng,
Toạ thính nhiêm ông vận ngọc sanh.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Lá tùng reo một đêm bên gối,
Núi Ngũ Hoa mộng nối sợ kinh.
Ngày nào về lại chi đình,
Nghe ông râu thổi ngọc sanh hài hoà.
Núi Ngũ Hoa tại trấn Bình Phô 平鋪, huyện Phồn Xương 繁昌, thành phố Vu Hồ 蕪湖, tỉnh An Huy, vì có 5 đỉnh cao là Bích Tiêu phong 碧宵峰, Quế Nguyệt phong 桂月峰, Tử Khí phong 紫氣峰, Hành Đạo phong 行道峰 và Minh Khánh phong 鳴磬峰 họp lại nên được gọi là Ngũ Hoa. Tương truyền Địa Tạng Vương 地藏王 lên Ngũ Hoa sơn dựng nhà làm nơi tu học đầu tiên. Sau đó mới đến Cửu Hoa sơn, nên mới có câu “Tiên chủ Ngũ Hoa, hậu chủ Cửu Hoa” 先主五華,後主九華.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Triệu Mạnh Phủ » Túc Ngũ Hoa sơn hoài Đức Thanh biệt nghiệp