29/09/2021 10:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Huyễn pháp
幻法

Tác giả: Hiện Quang thiền sư - 現光禪師

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Lý
Đăng bởi hongha83 vào 17/06/2008 03:57

 

Nguyên tác

幻法皆是幻,
幻修皆是幻。
二幻皆不即,
即是除諸幻。

Phiên âm

Huyễn pháp giai thị huyễn,
Huyễn tu giai thị huyễn.
Nhị huyễn giai bất tức,
Tức thị trừ chư huyền.

Dịch nghĩa

Phép huyền ảo đều là ảo,
Tu huyền ảo đều là ảo.
[Nếu biết] hai cái ảo đó đều không đến đâu,
Ấy là trừ bỏ được mọi sự huyền ảo.

Bản dịch của Nguyễn Trọng Thuật

Pháp, chính là huyễn pháp,
Tu, đều là huyễn tu.
Biết hai cái đều huyễn,
Mọi huyễn thảy tiêu trừ.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học xã hội, 1977

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hiện Quang thiền sư » Huyễn pháp