07/10/2022 01:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Biệt Tô Châu kỳ 1
別蘇州其一

Tác giả: Lưu Vũ Tích - 劉禹錫

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Trần Đông Phong vào 18/05/2021 01:03

 

Nguyên tác

三載為吳郡,
臨岐祖帳開。
雖非謝桀黠,
且為一裴回。

Phiên âm

Tam tải vi ngô quận,
Lâm kì tổ trướng khai.
Tuy phi tạ kiệt hiệt,
Thả vi nhất bùi hồi.

Bản dịch của Trần Đông Phong

Đất Ngô đã ba năm
Lúc chia tay mở màn
Tuy chẳng mất ghê gớm
Cũng có chút băn khoăn.
Năm 828, tác giả đang làm chủ khách lang trung trong triều, có lỗi, bị biếm đi làm thứ sử Tô Châu. Tới năm 834, ông được triệu về kinh đô. Tô Châu nay là thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Vũ Tích » Biệt Tô Châu kỳ 1