08/10/2022 01:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn cư bách vịnh kỳ 028
山居百詠其二十八

Tác giả: Tông Bản thiền sư - 宗本禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/03/2014 23:18

 

Nguyên tác

山居老衲念成灰,
倚杖閑觀松竹梅。
佛祖尚然猶懶做,
客來只得強相陪。

Phiên âm

Sơn cư lão nạp niệm thành hôi,
Ỷ trượng nhàn quan tùng trúc mai.
Phật tổ thượng nhiên do lãn tố,
Khách lai chỉ đắc cưỡng tương bồi.

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi sãi già ý lặng nguôi,
Chống gậy nhàn xem tùng trúc vui,
Phật Tổ hãy còn chưa muốn gặp,
Không lẽ khách tìm lại bỏ lui.
Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tông Bản thiền sư » Sơn cư bách vịnh kỳ 028