16/06/2024 13:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sống

Tác giả: Nguyễn Văn Duy

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Cao Tứ Hải vào 02/05/2007 16:26

 

SỐNG là xoay những đồng xu hai mặt chữ T (tờ)
Đồng nhất Thiện – Tà
Đồng ba Tài – Tâm
Đồng năm Tình - Tiền
Đồng bảy Tục – Thánh
Đồng chín Tĩnh – Tranh
Đố ai rõ mặt rành rành mệnh chi?
Dù ai vì Tạo bước đi
Hay ngồi đấy Thưởng vinh quy đẫy đà?
Vì Thiên Hạ hay vì Ta?
Ai treo khuôn mặt chữ T cho ai?

SỐNG là SÔNG mang cái Sắc của nước
Trắng và Trong
Đủ gột rửa?
Đủ bền hơi?
Đủ lấp lánh?
Đủ gương soi?
Đủ cá hồi luân hồi?
Đủ tình người lụt hạn và bồi lở?

SỐNG là học KHÔN
KHÔN bắt đầu từ KH (khờ)
KH có ÔN mới KHÔN
KHÔN hơn KH ở chỗ có Ô và giả đuôi nòng nọc (N)

SỐNG là THÈM
THÈM là thờ em HUYỀN DIỆU

SỐNG là căng ra mà THỞ
THỞ là THƠ cõng dấu hỏi trên đầu
Tâm O tròn hay đã mắc câu?

SỐNG là ri rỉ gì gi
Tôi không cần rõ
Ai THỜ Ơ THƠ
Tôi THỞ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Văn Duy » Sống