01/02/2023 16:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điếu Trương Định bài 05

Tác giả: Nguyễn Đình Chiểu - 阮廷沼

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 13/05/2010 08:25

 

Năm dài những mảng ngóng tin vua,
Nín nhục thầm toan lẽ được thua.
U kế năm hàng còn chỗ đoái,
Ngô Tôn[1] trăm chước đợi ngày đua.
Bày lòng thần tử vài lời sớ,
Giữ mối giang san mấy điệu bùa.
Phải đặng tuổi trời cho mượn số
Cuộc nầy ngay vạy có phân bua.
Nguồn: Nguyễn Bá Thế, Nguyễn Đình Chiểu (thân thế và thơ văn), NXB Tân Việt, Sài Gòn, 1957
[1] Ngô Khởi và Tôn Vũ, hai nhân vật thiện cầm binh, có làm ra sách binh pháp. Ngô Khởi là người nước Vệ, giúp nước Lỗ có danh. Tôn Vũ thì giúp Ngô; đến nay “Binh thư Tôn Tử” vẫn được truyền tụng, và các danh tướng thế giới đều dùng làm sách gối đầu giường.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đình Chiểu » Điếu Trương Định bài 05