26/03/2023 22:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nam lưu Dạ Lang ký nội
南流夜郎寄內

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/05/2018 14:01

 

Nguyên tác

夜郎天外怨離居,
明月樓中音信疏。
北雁春歸看欲盡,
南來不得豫章書。

Phiên âm

Dạ Lang thiên ngoại oán ly cư,
Minh nguyệt lâu trung âm tín sơ.
Bắc nhạn xuân quy khan dục tận,
Nam lai bất đắc Dự Chương thư.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Biếm xa ngàn dặm Dạ Lang
Lầu cao trăng sáng mong manh tin nhà.
Nhạn xuân lên bắc đã xa,
Xuống nam chẳng thấy thư quà Dự Chương.
Năm 759, Lý Bạch bị biếm đi Dạ Lang (Quý Châu), gia đình vợ con ở tại Dự Chương (Nam Xương, Giang Tây), trên đường đi trông ngóng thư nhà nhưng không có. Chưa đến Dạ Lang, Lý Bạch nhận được chiếu miễn lưu, bỏ lệnh đi đày.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Nam lưu Dạ Lang ký nội