15/08/2020 03:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phạt phó biên hữu hoài thượng Vi lệnh công kỳ 1
罰赴邊有懷上韋令公其一

Tác giả: Tiết Đào - 薛濤

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 12/05/2014 15:08

 

Nguyên tác

黠虜猶違命,
烽烟直北愁。
卻教嚴譴妾,
不敢向松州。

Phiên âm

Hiệt lỗ[1] do vi mệnh,
Phong yên trực bắc sầu.
Khước giao nghiêm khiển thiếp,
Bất cảm hướng Tùng Châu.

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Quân Thổ Phồn xâm phạm,
Khói lửa miệt bắc sầu.
Lại trách phạt tiện thiếp,
Không dám đến Tùng Châu.
Vi lệnh công tức Vi Cao, giữ chức tiết độ sứ tỉnh Tứ Xuyên. Tác giả vì cha mất sớm, phải làm đào hát, thường vào phủ hát cho Vi Cao nghe, không rõ vì lý do gì bị Vi Cao đày ra biên ải, bà viết bài này.

Nguồn: Những kỳ nữ trong thơ ca Đông Á, NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2014
[1] Chỉ quân xâm lăng Thổ Phồn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tiết Đào » Phạt phó biên hữu hoài thượng Vi lệnh công kỳ 1