18/06/2021 03:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đồ trung lập xuân ký Dương Tuân Bá
途中立春寄楊郇伯

Tác giả: Đậu Thường - 竇常

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 15/09/2007 09:05

 

Nguyên tác

浪跡終年客,
驚心此地春。
風前獨去馬,
澤畔耦耕人。
老大交情重,
悲涼外物親。
子雲今在宅,
應見柳條新。

Phiên âm

Lãng tích chung niên khách,
Kinh tâm thử địa xuân.
Phong tiền độc khứ mã,
Trạch bạn ngẫu canh nhân.
Lão đại giao tình trọng,
Bi lương ngoại vật thân.
Tử Vân[1] kim tại trạch,
Ưng kiến liễu điều tân.

Dịch nghĩa

Quanh năm làm khách nơi chân sóng
Nay phải sợ mùa xuân ở đất này
Một mình đi ngựa trước gió
Bờ đầm hai người đang cày
Tình bạn hữu của anh rất nặng
Cảnh vật buồn bên ngoài rất quen thuộc
Đình Tử Vân hiện nay như tại nhà
Chỉ muốn thấy những cành liễu xanh mới

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Bạn cùng chân sóng quanh năm,
Lòng giờ kinh sợ mùa xuân nơi này.
Một mình cưỡi ngựa gió bay,
Bờ đầm thấp thoáng bóng hai kẻ cày.
Thâm tình anh đáng trọng thay,
Bi lương cảnh vật bên ngoài rất thân.
Trong nhà như có Tử Vân,
Lòng ai muốn thấy một nhành liễu xanh.
[1] Đình Tử Vân tại thành phố Cẩm Dương, Tứ Châu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đậu Thường » Đồ trung lập xuân ký Dương Tuân Bá