30/11/2021 18:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngựa Tiêu Sương

Tác giả: Nguyễn Đình Chiểu - 阮廷沼

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 13/05/2010 07:19

 

Tiếng đồn ngàn dặm[1] ngựa Tiêu Sương,
Lầm[2] đứa gian mưu[3] nghĩ[4] khá thương.
Giậm vó chẳng màng ăn cỏ Tống,
Quày đầu lại hí nhớ tàu Lương.
Chẳng cho chủ khác ngồi lưng cổ,
Thà chịu vua ta nắm khớp cương.
Ngựa nghĩa còn cưu nhà nước cũ,
Làm người bao nỡ phụ quê hương!
Tiêu Sương là ngựa quý của vua nhà Lương, bị vua Tống sai người lén bắt, nhưng ngựa có nghĩa nhớ nước cũ mà bỏ ăn đến chết.

Nguồn:
1. Nguyễn Bá Thế, Nguyễn Đình Chiểu (thân thế và thơ văn), NXB Tân Việt, Sài Gòn, 1957
2. Thơ văn Nguyễn Đình Chiểu, NXB Văn học, Hà Nội, 1971
3. Phạm Văn Ánh, Nguyễn Đình Chiểu - Tác phẩm chọn lọc, NXB Giáo dục, 2009
[1] Khảo dị: “muôn dặm”.
[2] Khảo dị: “Lắm”.
[3] Dùng mưu gian.
[4] Khảo dị: “cũng”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đình Chiểu » Ngựa Tiêu Sương