08/10/2022 00:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng Nghĩa Xuyên công kỳ 2
贈義川公其二

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 01/06/2008 07:08

 

Nguyên tác

昔年廊廟親承閒,
今日邱園戀考槃。
已變畏途成樂趣,
肯將清操絆塵樊。
江山風味情雖適,
家國親勳夢未闌。
此去昇龍還幾里,
檜川咫尺是長安。

Phiên âm

Tích niên lang miếu thân thừa nhàn,
Kim nhật khưu viên luyến Khảo bàn.
Dĩ biến uý đồ thành lạc thú,
Khẳng tương thanh tháo bạn trần phan.
Giang sơn phong vị tình tuy thích,
Gia quốc thân huân mộng vị lan.
Thử khứ Thăng Long hoàn kỷ lý,
Cối Xuyên chỉ xích thị Trường An.

Dịch nghĩa

Năm xưa ở triều đình được nhàn nhã,
Ngày nay về với vuờn,đồi vì nhớ bài Khảo bàn.
Đã biến con đường đáng sợ thành thú vui,
Chẳng chịu ràng buộc tiết tháo trong sạch vào sự đời phức tạp.
Phong vị núi sông tuy thoả được tình cảm,
Nhưng giấc mộng đạt công lớn cho nuớc, cho người thanh hẳn chưa tàn.
Từ đây đến Thăng Long có mấy dặm đâu,
Cách Cối Xuyên gang tấc là Trường An.

Bản dịch của Phạm Tú Châu

Năm xưa tang miếu một thân nhàn,
Nay lại vườn quê nhớ Khảo bàn.
Đã biến đường nguy thành lạc thú,
Há cho danh tiết vướng trần gian.
Núi, sông hửng nọ tinh tuy thoả,
Nhà, nước công kia mộng chửa tàn.
Đây, đấy Thăng Long chừng mấy dặm?
Cối Xuyến gang tấc ấy Trường An.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Tặng Nghĩa Xuyên công kỳ 2