08/05/2021 02:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ Nguyễn bồi tụng hồi hưu lưu giản thi kỳ 2 - Vị đồng canh hựu cựu đồng huyện, cánh gia nhất luật
和阮陪訟回休留柬詩其二-為同庚又舊同縣,更加一律

Tác giả: Nguyễn Bá Lân - 阮伯麟

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/12/2020 23:03

 

Nguyên tác

世澤文章各一家,
亨衢早晚亦姝科。
氣求祇為同心臭,
蠢壽相攜兩髮華。
何幸丹回西溯岸,
獲偕棹返北橫波。
同庚有七今纔二,
或我仙遊運適嘉。

Phiên âm

Thế trạch văn chương các nhất gia,
Hanh cù tảo vãn diệc thù khoa.
Khí cầu kỳ vị đồng tâm xú,
Xuẩn thọ tương huề lưỡng phát hoa.
Hà hạnh đan hồi tây Sóc ngạn,
Hoạch giai trạo phản bắc Hoành ba.
Đồng canh hữu thất kim tài nhị,
Hoặc ngã Tiên Du vận thích gia.

Bản dịch của Nguyễn Duy Hợp, Nguyễn Xuân Sáu

Mỗi nhà riêng một nếp văn chương,
Sớm muộn khoa danh vẫn thẳng đường.
Người ứng khí tìm người ứng khí,
Tóc pha sương đỡ tóc pha sương.
Đã từng sát cánh tây non Sóc,
Lại trải chống chèo bắc vụng Ngang.
Cùng tuổi hai ta cùng tốt số,
Hẳn nhờ quê mẹ rủ lòng thương.
Do là người cùng quê, lại cùng tuổi với Nguyễn Đức Vĩ, nên sau bài thứ nhất hoạ theo lệ triều đình, Nguyễn Bá Lân làm thêm bài này để thể hiện tình cảm.

Nguồn: Nguyễn Duy Hợp, Nguyễn Xuân Sáu, “Hai bài thơ mới tìm thấy của Nguyễn Bá Lân”, Tạp chí Hán Nôm, số 3 (88), 2008

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bá Lân » Hoạ Nguyễn bồi tụng hồi hưu lưu giản thi kỳ 2 - Vị đồng canh hựu cựu đồng huyện, cánh gia nhất luật