22/10/2021 07:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lục Nhai trần
六街塵

Tác giả: Tiết Phùng - 薛逢

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 12/10/2008 03:51

 

Nguyên tác

六街塵起鼓冬冬,
馬足車輪在處通。
百役并驅衣食內,
四民長走路岐中。
年光與物隨流水,
世事如花落曉風。
名利到身無了日,
不知今古旋成空。

Phiên âm

Lục Nhai[1] trần khởi cổ đông đông,
Mã túc xa luân tại xứ thông.
Bách dịch tịnh khu y thực nội,
Tứ dân trường tẩu lộ kỳ trung.
Niên quang dữ vật tuỳ lưu thuỷ,
Thế sự như hoa lạc hiểu phong.
Danh lợi đáo thân vô liễu nhật,
Bất tri kim cổ toàn thành không.

Bản dịch của Cao Bá Vũ

Đường chia sáu ngả bụi mờ
Ngựa xe rầm rập tít mù ngược xuôi
Áo cơm quanh quẩn chuyện đời
Tứ dân tất tả rối bời nơi nơi
Tháng ngày nước chảy mây trôi
Vinh hoa gió dập mưa vùi tả tơi
Lợi danh trói buộc người đời
Cổ kim thế sự trò cười hư không
Nguồn: Thơ Đường chuyển lục bát, NXB Văn Học, 2002
[1] Tên đường, có sáu ngả. Đời Hán-Đường-Tống ở kinh sư đều có đường Lục Nhai. Nhà Đường trong thành Trường An có hai đường tả hữu Lục Nhai, ngày đêm quan tả hữu kim ngô tướng quân đưa lính tuần cảnh đi tuần.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tiết Phùng » Lục Nhai trần