22/10/2021 08:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trào chiết tý phật kỳ 1
嘲折臂佛其一

Tác giả: Thái Thuận - 蔡順

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 22/04/2016 20:53

 

Nguyên tác

獻果燒香滿你頻,
我觀亦是折肱人。
渠爺手足猶如此,
誰謂金僵不壞身。

Phiên âm

Hiến quả thiêu hương mãn nhĩ tần,
Ngã quan diệc thị chiết quăng nhân.
Cừ gia thủ túc do như thử,
Thuỳ vị Kim Cương[1] bất hoại thân.

Dịch nghĩa

Dâng quả thắp hương lên ngài luôn luôn
Nhưng ta xem cũng là con người bị gãy tay
Chân tay của họ còn như thế
Ai bảo phật Kim Cương thân chẳng huỷ hoại

Bản dịch của Bùi Duy Tân, Đào Phương Bình

Thắp hương dâng quả cúng đêm ngày
Ta ngắm thì ra kẻ gãy tay
Kìa họ chân tay còn thế đấy
Kim Cương ai bảo vững bền thay!
Phật bị gãy tay do nguyên nhân thế nào đó mà xảy ra chưa rõ, nhưng đó là hiện tượng gợi cho nhà thơ một đề tài trào phúng.

Nguồn: Sái Thuận nhà thơ lớn đất cổ Kinh Bắc (tuyển thơ), Ty Văn hoá và Thông tin Hà Bắc, 1979
[1] Tên một vị Phật. Phật Kim Cương mà tay còn bị gãy thì thân Kim Cương cũng vẫn là cái thân có thể bị huỷ hoại.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thái Thuận » Trào chiết tý phật kỳ 1